logo BIP
Strona główna » MENU PODMIOTOWE » Statut DPS

 Szukaj


Statut DPS

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ogłoszenia przetargi

Nabór na wolne stanowiska

Depozyty po zmarłych mieszkańcach

Redakcja Biuletynu

Sprawozdania finansowe


Strona rządowa BIP

Strona główna DPS


Instrukcja obsługi biuletynu

Administrowanie BIP


Autor tresci: Tadeusz Rutkowski
Opublikowane przez: Tadeusz Rutkowski
Numer wersji dokumentu: 7
pierwsza publikacja: 2004-08-12
tresc wytworzono: 2017-06-08
opublikowano: 2017-06-08

Statut

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku, zwany dalej "Domem", jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 3. 1. Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu.

2. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 4. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku

3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

5. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 5. Strukturę organizacyjną Domu i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 6. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

§ 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 8. Mienie Domu jest mieniem Miasta Białystok.

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2. Nadzór nad jakością działalności, jakością świadczonych usług przez Dom zgodnie z obowiązującymi standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 10. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 12. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Liczba odwiedzin strony: 0