W nawiązaniu do ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) w celu ułatwienia podejmowania osobom bezrobotnym pracy w domach pomocy społecznej oraz jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -  Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 zatrudni obywateli Ukrainy w ramach wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w części lub całości kosztów wynagrodzenia, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 12 miesięcy.

Kwota refundacji miesięcznie nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia – 3 010 złotych (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych 00/100).

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku proszone są o kontakt telefoniczny z działem kadr pod numerem telefonu 85 7458071 w godz. 7:30 - 15:30.