Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

logo projektu

 

Miasto Białystok- Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

informuje o realizacji projektu pn. "Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” na podstawie umowy nr PS. POWER.COVID.19.20 z dnia 11 września 2020 r.

 

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem projektu pn. „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE DLA DPS Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” jest ograniczenie skutków epidemii Covid-19 i poprawa jakości całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych, starszych i niepełnosprawnych w warunkach realnego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w okresie trwającej epidemii.

Działania realizowane przez Grantobiorcę w ramach udzielonego wsparcia:

Zadanie 1

 Zadanie będzie polegało na przyznaniu dodatków do wynagrodzeń pracownikom Domu znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka, bezpośrednio i stale pracującym z mieszkańcami w okresie epidemii oraz doposażeniu w niezbędny sprzęt i środki dezynfekcyjne 6 tymczasowych miejsc na kwarantannę mieszkańcom zorganizowanych wewnątrz Domu i odseparowanych.

Przyznane dodatki do wynagrodzeń pracowników Domu w tak trudnych warunkach stanu epidemii, w obciążeniu fizycznym i psychicznym jednocześnie z wykonywaniem czynności niejednokrotnie wykraczających poza zakres obowiązków, a związanych z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców, zmotywują ich do dalszej efektywnej pracy i w pewnym stopniu zrekompensują pracę w warunkach rosnącej liczby zakażeń i nadal obowiązujących obostrzeń.

Większość mieszkańców, do których są kierowane działania projektowe to osoby niepełnosprawne ruchowo, chorujące przewlekle, w podeszłym wieku, z osłabionymi funkcjami poznawczymi i obniżoną odpornością. W ochronie zdrowia i życia niezbędne są intensyfikacje działań całego personelu i kierownictwa pracującego bezpośrednio z mieszkańcem.

Zadanie 2

Doposażenie miejsc tymczasowych na kwarantannę w łóżka rehabilitacyjne i urządzenia dezynfekcyjne wzmocni bezpieczeństwo sanitarne, a tym samym przyczyni się do ochrony życia i zdrowia mieszkańców i pracowników Domu.

Łączna kwota otrzymanego w ramach projektu wsparcia wynosi 438.750,00 zł,

w tym:

 • dotacja z UE: 369.778,50 zł
 • ze środków budżetu państwa: 68.971,50zł

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowej 9 15-328 Białystok;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń wynikających z w/w Ustawy.


Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2019 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
 • Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
 • Firmy IPSON,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2019


Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2018 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
 • Oddziału PFRON w Białymstoku,
 • Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
 • Firmy IPSON,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
 • osobom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2018


Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2017 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
 • Oddziału PFRON w Białymstoku,
 • Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
 • Firmy IPSON,
 • Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
 • osobom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2017