logo projektu

 

Miasto Białystok- Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

informuje o realizacji projektu pn. "Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” na podstawie umowy nr PS. POWER.COVID.19.20 z dnia 11 września 2020 r.

 

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem projektu pn. „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE DLA DPS Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” jest ograniczenie skutków epidemii Covid-19 i poprawa jakości całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych, starszych i niepełnosprawnych w warunkach realnego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w okresie trwającej epidemii.

Działania realizowane przez Grantobiorcę w ramach udzielonego wsparcia:

Zadanie 1

 Zadanie będzie polegało na przyznaniu dodatków do wynagrodzeń pracownikom Domu znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka, bezpośrednio i stale pracującym z mieszkańcami w okresie epidemii oraz doposażeniu w niezbędny sprzęt i środki dezynfekcyjne 6 tymczasowych miejsc na kwarantannę mieszkańcom zorganizowanych wewnątrz Domu i odseparowanych.

Przyznane dodatki do wynagrodzeń pracowników Domu w tak trudnych warunkach stanu epidemii, w obciążeniu fizycznym i psychicznym jednocześnie z wykonywaniem czynności niejednokrotnie wykraczających poza zakres obowiązków, a związanych z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców, zmotywują ich do dalszej efektywnej pracy i w pewnym stopniu zrekompensują pracę w warunkach rosnącej liczby zakażeń i nadal obowiązujących obostrzeń.

Większość mieszkańców, do których są kierowane działania projektowe to osoby niepełnosprawne ruchowo, chorujące przewlekle, w podeszłym wieku, z osłabionymi funkcjami poznawczymi i obniżoną odpornością. W ochronie zdrowia i życia niezbędne są intensyfikacje działań całego personelu i kierownictwa pracującego bezpośrednio z mieszkańcem.

Zadanie 2

Doposażenie miejsc tymczasowych na kwarantannę w łóżka rehabilitacyjne i urządzenia dezynfekcyjne wzmocni bezpieczeństwo sanitarne, a tym samym przyczyni się do ochrony życia i zdrowia mieszkańców i pracowników Domu.

Łączna kwota otrzymanego w ramach projektu wsparcia wynosi 438.750,00 zł,

w tym:

  • dotacja z UE: 369.778,50 zł
  • ze środków budżetu państwa: 68.971,50zł