logo projekt

 

Miasto Białystok- Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. na podstawie umowy nr PS. RPO.COVID.26.20 z dnia 2 października 2020 r.

 

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej całodobowych usług bytowych i opiekuńczych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, a przede wszystkim ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia pensjonariuszy i pracowników w Domu Pomocy Społecznej spowodowanego przez koronawirus SARS-CoV-2 poprzez:

  1. doposażenie w środki ochrony indywidualnej stanowisk pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami odbywającymi kwarantannę w okresie do 31.12.2020r.
  2. doposażenie się w środki ochrony osobistej służące osobom objętym opieką Domu, przebywającym na zalecanej kwarantannie w okresie do 31.12.2020r.;
  3. zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek w okresie do 31.12.2020r.

Łączna kwota otrzymanego w ramach projektu wsparcia wynosi 94.689,60 zł,

w tym:

  • dotacja z UE:80.356,94 zł
  • ze środków budżetu państwa: 9.453,76 zł
  • ze środków budżetu województwa: 4.878,90 zł